Openbare ruimte

GROEN IN DE OPENBARE RUIMTE: EEN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Natuur speelt een belangrijke rol in het creëren van een plezierige en sociale buitenruimtes. Gemeenten richten zich op groenadaptatie, natuurverzorging en stimuleren burgerinitiatieven door het creëren van bewustwording onder de inwoners en het geven van subsidies. Denk aan initiatieven ‘Tegel eruit, plant erin’ of de 316 bushokjes in Utrecht die voorzien zijn van een groen dak. Het toepassen van groen speelt een belangrijke rol in het bepalen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt namelijk dat groen zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en speelt een rol voor met name de vestiging van hogere en middeninkomens in een stad. Groen in de stedelijke omgeving versterkt de ecologische kwaliteit van de stad en heeft een gunstig effect op de leefbaarheid, de volksgezondheid en de aantrekkingskracht van de stad. De ruimte om openbaar groen toe te passen is echter beperkt, grootschalige toepassing van dak- en gevelgroen biedt goede perspectieven voor duurzame en klimaat-adaptieve stadsontwikkeling.

 

Op zoek naar mogelijkheden voor een klimaatbestendige stad?

Start aanvraag direct

Groen in stedelijke gebieden schaars

In stedelijke gebieden is de groene ruimte een schaars goed. Groen in de stad is verdwenen door de aanleg van nieuwe woningen, verharde wegen en pleinen en het bouwen van bedrijfsterreinen. Steeds meer gemeentes zien in dat groen een belangrijke rol speelt in duurzame en klimaat-adaptieve stadsontwikkeling. Ze sporen ook inwoners aan om groen te implementeren op bijvoorbeeld hun dak, gevel, tuin of balkon door het geven van subsidies, bekijk hier de actuele subsidieregeling in je gemeente. Hieronder enkele redenen om te investeren in een groene stad.

Verminderen van wateroverlast en piekbelasting in het riool

Het KNMI heeft enkele scenario’s opgesteld voor klimaatverandering in Nederland. In alle scenario’s neemt de frequentie van piekbuien en de neerslagintensiteit fors toe. Het Verbond van Verzekeraars verwacht een stijging van de schade door wateroverlast tot meer dan 140%. Vergroting van de hoeveelheid groen in de stad verbetert de waterhuishouding en vermindert de problemen door neerslagpieken. Groene daken met name op grote gebouwen zoals fabriekshallen, ziekenhuizen en grote kantoren helpen om neerslagpieken af te vlakken doordat ze een deel van de neerslag vasthouden en het overschot vertraagd door laten. Een deel van de neerslag wordt opgenomen in de bodem van het groen en komt niet tot afspoeling. Dit leidt tot ontlasting van de riolering en helpt bij het handhaven van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en het drooghouden van de huizen.

Mobilane MobiRoof groen dak systeem

Waardeverhoging van vastgoed en een beter vestigingsklimaat

Groen verfraait de omgeving en kleedt gebouwen. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van het gebied verhoogd en dit leidt daardoor tot een beter leef- en vestigingsklimaat voor zowel burgers als bedrijven. Bovendien biedt een groene stad ook een aantrekkelijke woonomgeving, waardoor (internationale) bedrijven personeel makkelijker aan zich kunnen binden. Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is voor grote internationale bedrijven een van de afwegingsfactoren bij de locatiekeuze voor een nieuw te openen vestiging. Investering in groen wordt deels terugverdiend door een hogere waarde van het vastgoed. Bij publieke investeringen in bijvoorbeeld openbaar groen door gemeentes wordt de investering terugverdiend door hogere belastinginkomsten (WOZ, woningwaardeforfait). Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van groen in de directe omgeving de waarde van huizen en vastgoed met 4-15% verhoogt, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Biodiversiteit: Een groene verbinding tussen stadsdelen

Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken. Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit. Groene daken en gevels zijn namelijk extra groenelementen in een stad. Deze groenelementen spelen een belangrijke rol als groene verbinding tussen stadsdelen.

Mobilane Biodiversiteit groene daken en gevels

Naast de aangebrachte planten op de groene daken en gevels, zal ook de natuurlijke flora en founa, zoals vogels en insecten, van deze plaatsen gebruik maken. Groene daken en gevels zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en stimuleren de biodiversiteit in de stad. Uit onderzoek is ook gebleken dat hoe groter de biodiversiteit van een groenelement, hoe groter het positieve effect op het welbevinden van mensen.

Groene daken en gevels isoleren gebouwen tegen geluid

Vegetatie of groen is van groot belang voor de wijze waarop lawaai en geluidsoverlast afkomstig van met name verkeer en industrie wordt ervaren. In de eerste plaats wordt door groen meestal als aangenaam ervaren geluid geproduceerd, zowel direct (ruisen) als indirect (vogels), dat lawaai deels maskeert. Daardoor en door de hogere (groene) kwaliteit van de omgeving, kan lawaai minder aandacht trekken en dus als minder hinderlijk worden ervaren. Groen kan dus voor minder geluidhinder zorgen en ook de verspreiding van geluid door de stad wordt gereduceerd. Dit scheelt 3-10 dB. Groen heeft geen invloed op het feitelijke geluidniveau van een lawaaibron en losse beplanting zal meestal geen hoorbare geluidsreductie veroorzaken. Om vegetatie te gebruiken voor geluiddemping is een zeer dichte beplanting nodig, dit realiseer je met groene daken en gevels.

Urban Heat Island effect: Verkoeling in de stad

Het Urban Heat Island effect (UHI) is het feit dat de temperatuur in steden hoger is dan op het omringende platteland en dan met name de piektemperaturen op hete dagen. Dit speelt vooral in de Urban Canopy Layer, dit is de onderste luchtlaag die reikt tot de daken van gebouwen en sterk wordt beïnvloed door processen op microschaal. De oorzaak van het UHI effect ligt aan de verschillende manieren waarop materialen reageren op instraling van de zon. Gebouwen en bestrating absorberen een groot deel van de zonnestraling en zetten dit om in voelbare warmte. Beplanting weerkaatst juist een gedeelte van de zonnestraling en gebruikt geabsorbeerde straling voor fotosynthese en verdamping van water. Daarnaast is een groen dak of gevel geen plat materiaal, er ontstaat een 3-D oppervlak van beplanting. Dit oppervlakte staat zijn warmte gemakkelijker aan de lucht af dan een glad verhard oppervlak, hierdoor wordt de warmte met de opstijgende lucht sneller naar boven weggevoerd. Door deze effecten is het boven beplanting koeler dan boven een verhard oppervlakte.

Het UHI effect is vooral op hete zomerdagen een probleem doordat de gezondheid en arbeidsproductiviteit van mensen onder hoge temperaturen lijdt. Uit onderzoek blijkt dat het op zomerdagen in steden in Nederland gemiddeld 2,3 °C warmer is dan op het platteland. Dit kan nog oplopen tot een temperatuurverschil van 5,3 °C. Een oplossing is het toepassen van dak en gevelgroen in steden. Voor elke 20% meer groen in de stad daalt de piektemperatuur 1 °C.

‘‘Groene daken en gevels vergroten en stimuleren de biodiversiteit in de stad. Dit is belangrijk voor vogels en insecten zoals vlinders en bijen.’’ -

Mobilane Kant & Klaar Haag

Direct een groene afscheiding

BEKIJK PRODUCT

MobiRoof

De kant-en-klare groene dak cassette

BEKIJK PRODUCT

LivePanel

Groene gevel systeem voor buiten

BEKIJK PRODUCT

De voordelen van het toepassen van kant en klare hagen

De Mobilane Kant & Klaar Haag is een multifunctionele groenafscheiding in verschillende hoogtes en plantensoorten. Hierdoor zijn de toepassingsmogelijkheden eindeloos. Zo is de Mobilane Kant & Klaar Haag uitermate geschikt voor het afvangen van fijnstof, visuele verfraaiing van geluidswanden, voorkoming van graffiti, verkeersbegeleidend groen tussen snelwegen of juist als afscheiding in en tussen industriegebieden en woonwijken. Hieronder zijn de voordelen van het toepassen van de Mobilane Kant & Klaar haag verder toegelicht.

Afvangen van fijnstof

Fijnstof (PM) is een mengsel van vaste stoffen en vloeibare druppeltjes die in de lucht zweven. Sommige deeltjes komen rechtstreeks uit een specifieke bron vrij, terwijl andere zich in gecompliceerde chemische reacties in de atmosfeer vormen. Deeltjes zijn er in een breed scala aan maten. Deeltjes met een diameter kleiner dan of gelijk aan 10 micrometer zijn zo klein dat ze in de longen kunnen komen en mogelijk ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Tien micrometer is minder dan de breedte van een enkel mensenhaar. Grove stofdeeltjes (PM10) hebben een diameter van 2,5 tot 10 micrometer. PM2,5 met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer wordt ook wel ultra fijnstof genoemd. Uit onderzoek blijkt dat de Mobilane Kant & Klaar Haag 40-60% fijnstof afvangt en zo luchtvervuiling tegengaat. Zeker in en rondom steden en snelwegen wordt luchtvervuiling een steeds groter probleem met ernstige gevolgen voor de gezondheid van haar inwoners. Door het toepassen van de Mobilane Kant & Klaar Haag Hedera Helix Woerner kan een gezonde omgeving gecreëerd worden voor mens en dier.

Toepassen van de Mobilane Kant & Klaar Haag voor het afvangen van fijnstof

Voorkomen van graffiti

Veel anti-geluidswanden langs snelwegen en woonwijken worden regelmatig voorzien van ‘graffiti kunst’, dat voor menigeen een doorn in het oog is. De Mobilane Kant en Klaar Haag kan geplaatst worden zodat graffiti voorkomen of bedekt wordt. Hierdoor zal verdere bekladding voorkomen worden en het zorgt voor een extra natuurlijke uitstraling en stimuleert de biodiversiteit. Door het plaatsen van kant en klare hagen wordt aanzienlijk bespaard op de kosten van het regelmatig verwijderen van graffiti. Wanneer de wand direct groen is, tot minimaal 180 cm hoog, is dit vaak al voldoende om ‘graffitikunstenaars’ te ontmoedigen.

Mobilane Kant & Klare hagen tegen graffiti

Groene daken op bushokjes

Steeds meer gemeentes implementeren in hun ruimtelijke ontwerp en planning groen en stimuleren daarnaast inwoners door subsidieregelingen om hetzelfde te doen. Verstedelijking is een feit en de oplossing is om een groen ononderbroken netwerk te creëren van natuur binnen en buiten de stad. De groene daken op de bushokjes zijn voorzien van het MobiRoof groendaksysteem. Dit zijn cassettes met 6-8 verschillende soorten sedumbeplanting. Deze vetplantjes kunnen tegen zo’n beetje alle weersomstandigheden en vragen nauwelijks onderhoud. Inmiddels heeft Mobilane al groene daken geleverd op bushokjes in Utrecht, Gouda, Apeldoorn, Woerden, Leipzig (Duitsland), Helsingborg (Zweden) en Malmö (Zweden). Lees hier meer over de wereldwijde trend van groene daken op bushokjes.

Mobilane groene daken op bushokjes

Groene daken op Fietsoverkappingen

Een andere manier om een netwerk van groen is steden te creëren is het plaatsen van groene daken op fietsoverkappingen. De bebouwde ruimte biedt nog heel veel ongebruikt oppervlak met mogelijkheden voor toepassing van groen. De toepassing van dak- en gevelgroen biedt mogelijkheden voor stedelijke gebieden om het oppervlak aan groen uit te breiden zonder veel beslag te leggen op de openbare ruimte. Groene daken op fietsoverkappingen kunnen dienen als stapstenen in de stad, die verbindingen maken tussen grotere habitat-gebieden zoals parken, tuinen en natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit in stedelijke gebieden gestimuleerd en kunnen groene daken op fietsoverkappingen of fietsstallingen bijdragen aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten, zoals vogels, bijen en vlinders. Lees hier meer over groene daken op fietsoverkappingen.

Mobilane Groene daken op Fietsoverkappingen

Groene daken op openbare toiletten

Een andere manier om groene daken toe te passen in stedelijke gebieden is op openbare toiletten. Door het toepassen van groen op daken kunnen er milieuvriendelijke wc’s ontstaan. Naast de vele voordelen van groene daken zelf krijgt het dak zo een nieuwe functie en helpt het bij het herstel van de natuur en biodiversiteit in steden. Lees hier meer over groene daken op openbare toiletten.

Breng jouw stad tot bloei

Overal ter wereld zien we een verschuiving naar meer groen in het straatbeeld. Deze trend noemen we green city dressing. Een vergroende omgeving brengt sfeer en beleving, en draagt bij aan een gezonde omgeving voor bezoekers. Samen met Mobilane is Oase Lease onderdeel van de Darthuizer Groep. Oase Lease is reeds vele jaren dé specialist in Nederland wat betreft het opfleuren en aankleden van straten, steden en pleinen. Oase Lease biedt zelfs speciaal samengestelde producten aan die gericht zijn op vergroting van de biodiversiteit en het afvangen van fijnstof.

Green city dressing

Door een kille, grijze stad aan te kleden met bloemen en planten zorg je voor een complete sfeertransformatie. Het unieke all-in concept ontzorgt je volledig. Bekijk hier onder enkele foto’s of bezoek de website van Oase Lease.

Oase Lease Zet je straat in bloei

Woking, Verenigd Koninkrijk

Een groene wandeling langs het Woking treinstation

‘‘Bewoners, klanten en bezoekers van Woking High Street kunnen genieten van een nieuwe natuurlijke loopbrug met de installatie van een 75 meter lange levende muur. De Mobilane Kant & Klaar Hagen zijn geplaatst langs de lengte van de buitenmuur van het Woking Train Station als onderdeel van de groene voorwaarden van de gemeenteraad.’’

Bekijk Dit Project

Alphen aan den Rijn, Nederland

Euonymus geeft brug een groen jasje

‘‘In opdracht van de gemeente wordt de kale, betonnen zijwand, die de rijbaan van het voetpad scheidt, over ruim 100 meter lengte ‘bekleed’ met Euonymus (kardinaalsmuts) Mobilane kant en klaar hagen van Mobilane. De vergroening maakt deel uit van de totale vervanging van de Rijnhavenbrug.’’

Bekijk Dit Project

Utrecht, Nederland

Utrecht kiest voor eco bushokjes met groene sedumdaken

‘‘De gemeente Utrecht geeft aan dat ze het groen in de stad voor iedereen bereikbaar wil houden en de kwaliteit wilt verbeteren. Groen maakt de stad Utrecht leefbaar, mooi en het is goed voor het milieu. De duurzame bushokjes in de openbare ruimte van de stad sluiten aan bij de ambitie om een groene sociale stad te worden.’’

Bekijk Dit Project

Breda, Nederland

Groen parkeren in de stad

‘‘Deze groene gevel past mooi in het straatbeeld. Dit stukje binnenstad is nu mooier en het brengt verkoeling op hete dagen. Daarnaast trekt de groene gevel vogels en nuttige insecten als bijen aan. Zo kunnen we de effecten van klimaatverandering enigszins opvangen en de stad leefbaar houden. ’’

- Wethouder De Beer Bekijk Dit Project